پس از جمع بندی اقدامات مانور رسانه ای و بر اساس سیر سه ماهه فعالیت جبهه مقاومت سایبری دانش آموزی استان ها
جبهه مقاومت سایبری دانش آموزی، بعنوان مجمع دانش آموزان بسیجی فعال در فضای مجازی بنابر ماموریت های محوله خود پس از برگزاری اردوهای آموزشی، جهت جریان سازی رسانه ای اقدام به برگزاری مانورهای
مانور رسانه ای 9 دی
پادکست صوتیکاری از جبهه مقاومت سایبری سازمان بسیج دانش آموزی استان مازندران

تازه ترین اخبار

دین و اندیشه

ورزشی